Obchodný register firiem a živností. Ucelený katalóg slovenských firiem. Kontakty na firmy, marketingové informácie, profil firmy, telefónny zoznam, a...
Zadajte vaše IČO
Pridanie firmy ani aktualizácia údajov nie je spoplatňovaná!
Vaša firma sa s vysokou pravdepodobnosťou v InfoBanke už nachádza, preto stačí zadať jej IČO a doplniť/zmeniť údaje, ktoré si prajete mať v profile.
IČO:
Táto stránka sa mi   Páči     Nepáči    
LAJKA, s.r.o.
 
Všetky práva vyhradené © 2004 - 2019 LAJKA SOLUTIONS, s.r.o.
Portál InfoBanka® prevádzkuje spoločnosť LAJKA SOLUTIONS, s.r.o., Štúrova 14, 010 01 Žilina, Slovenská republika
V prípade záujmu o reklamný priestor, kontaktujte reklamnú agentúru LAJKA, s.r.o.   Partneri: pneu, pneumatiky, tuning
InfoBanka® je ochranná známka zapísaná do registra ochranných známok podľa §12 ods. 1 zákona 55/1997 Z.z.
Valid XHTML 1.0 Valid CSS Get firefox.com
od 22.12.2005